Wanneer is er sprake van ontslagbescherming?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als u in loondienst werkt, kunt u in bepaalde situaties of om bepaalde redenen beschermd zijn tegen ontslag door uw werkgever. Dit wordt ontslagbescherming of een ontslagverbod genoemd.

Door ontslagbescherming kunnen werknemers niet om onredelijke redenen ontslagen worden. Indien uw werkgever u wil ontslaan zal hij hiervoor eerst toestemming moeten krijgen van een rechter of het UWV.

We leggen u in deze blog uit in welke situaties sprake is van ontslagbescherming. Bent u ontslagen of is uw contract niet verlengd terwijl u recht heeft op ontslagbescherming? Neem dan contact met ons op. 

Ontslagbescherming bij ziekte

Een werkgever kan u niet ontslaan gedurende de eerste 2 jaar van ziekte. Bovendien dient de werkgever gedurende de eerste 2 jaar van ziekte minimaal 70% van het loon door te betalen. Pas na deze periode vervalt de ontslagbescherming en kan er eventueel wel ontslag plaatsvinden.

(Dit verbod geldt niet als u ziek wordt nadat een aanvraag voor een ontslagvergunning binnen is bij het UWV.)

Als er sprake is van een tijdelijk contract en deze loopt af tijdens uw ziekte, dan hoeft de werkgever het contract niet te verlengen. De werkgever dient u dan wel ziek uit dienst te melden zodat u een ziektewetuitkering bij het UWV kunt aanvragen.

Tijdens langdurige ziekte krijgt de werkgever te maken met verplichtingen rond re-integratie. Er dient een re-integratie plan van aanplak opgesteld te worden, waarin activiteiten worden opgenomen om u weer langzaam terug te laten keren naar uw functie. Indien dit niet mogelijk is, dient er een passende arbeidsoplossing voorgesteld te worden.

Sancties tegen werknemer en werkgever

Als werknemer dient u zich te houden aan de re-integratieverplichtingen. Ook bent u verplicht mee te werken aan controles van de bedrijfsarts.

Weigert u mee te werken aan (redelijke) instructies van de werkgever of bedrijfsarts, dan kan de loonbetaling opgeschort worden. Indien u het re-integratietraject blijft tegenwerken, kan uiteindelijk de ontslagbescherming komen te vervallen. De werkgever kan dan na toestemming van het UWV toch uw arbeidsovereenkomst beëindigen tijdens uw ziekte.

Andersom dient de werkgever ook voldoende mee te werken aan de re-integratie inspanningen. Doet hij of zij dat niet, dan kan het UWV een sanctie opleggen. De ontslagbescherming en loondoorbetaling kan dan maximaal een jaar worden verlengd.

Ontslagbescherming bij zwangerschap

Een werkgever mag u ook niet ontslaan tijdens zwangerschap. Deze extra ontslagbescherming geldt vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot 6 weken na de werkhervatting.

Als uw tijdelijke contract afloopt gedurende de zwangerschap, dan hoeft de werkgever deze niet te verlengen. Echter, het niet-verlengen mag niet ingegeven zijn door uw zwangerschap, aangezien er dan sprake is van zwangerschapsdiscriminatie.

Uw werkgever moet dus een aantoonbare reden hebben om uw tijdelijke contract niet te verlengen tijdens de zwangerschap, om het ontslagverbod niet te overtreden.

Andere situaties waar ontslagbescherming geldt

Er zijn nog meer situaties waarin een werknemer ontslagbescherming geniet. Zo is het voor een werkgever verboden om u te ontslaan op grond van bijvoorbeeld huidskleur, geaardheid, godsdienst, geslacht, handicap of nationaliteit (het verbod op discriminatie).

Daarnaast mag een werkgever u ook niet ontslaan om een van de volgende redenen:

  • Omdat u ouderschapverlof wilt opnemen;
  • Omdat u actief bent in een politiek organisatie of vakbond;
  • Omdat u weigert te werken op zondag;
  • Omdat u een dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst;
  • Omdat u lid bent van een ondernemingsraad of personeelsvereniging;
  • Omdat het bedrijf wordt overgenomen.

Uitzonderingen ontslagbescherming

Er is een aantal uitzonderingen op de ontslagbescherming. Bijvoorbeeld bij faillissement of sluiting van het bedrijf. Ook kan u ontslagen worden tijdens de proeftijd. Bij dringende redenen is ontslag op staande voet mogelijk.

Arbeidsrecht advocaat bij ontslag

Heeft u nog vragen over ontslagbescherming? Of bent u ontslagen en twijfelt u over de rechtmatigheid van uw ontslag?

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.