Schadeposten bij letsel: 30 voorbeelden uit de praktijk

Welke schadeposten zijn er? Deze vraag wordt ons vaak gesteld door letselschade slachtoffers.

Alle schade die is veroorzaakt door schuld van een ander, is op te voeren als schadepost. U kunt dus een vergoeding claimen voor alle vormen van leed waar u als slachtoffer mee te maken heeft. Een letselschadeadvocaat helpt u hierbij.

We zetten de belangrijkste 30 schadeposten op een rij.

 1. Smartengeld
 2. Huishoudelijke hulp
 3. Verlies aan zelfwerkzaamheid
 4. Inkomensverlies
 5. Schade aan persoonlijke eigendommen
 6. Gemis auto van de zaak
 7. Inkomsten uit zwart werk
 8. Zelfstandigen
 9. Economische kwetsbaarheid
 10. Studievertraging/achterstand
 11. Directe kosten
 12. Toekomstige schade
 13. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname
 14. Medische kosten
 15. Duurdere verzekeringen
 16. Uitlaatservice, hovenier of andere hulpkrachten
 17. Administratieve kosten
 18. Extra telefoon- en portokosten
 19. Vervoerskosten
 20. Aanpassingen auto
 21. Kosten zonder nut
 22. Kosten in verband met verblijf thuis
 23. Hulpmiddelen
 24. Verhuiskosten
 25. Extra slijtage
 26. Duurdere vakantie
 27. WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie
 28. Kosten van rechtsbijstand
 29. Wettelijke rente
 30. Andere schadepostenalle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Wilt u schadeposten (inclusief advocaatkosten!) claimen bij de tegenpartij?

Wij zijn meester in het in kaart brengen van alle schadeposten. Zo realiseren wij een maximale schadevergoeding voor u.

Wilt u eerst meer lezen? Hieronder lichten we de 30 meestgenoemde schadeposten toe.

1. Smartengeld

Als slachtoffer hebt u recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit wordt smartengeld genoemd. Smartengeld is een vergoeding voor smart of leed.

Voorbeelden van smart of leed waar u met smartengeld een vergoeding voor kunt claimen zijn bijvoorbeeld pijn, verdriet, slapeloze nachten, geestelijk leed of gederfde levensvreugde die u door het ongeval heeft opgelopen. De aard en de ernst van het letsel bepalen de hoogte van het smartengeld.

Letsel kan veel leed veroorzaken. De hoogte van smartengeld kan dan ook oplopen tot vele duizenden euro’s. Ook andere factoren kunnen bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag een rol spelen, zoals de aard van de aansprakelijkheid.

2. Huishoudelijke hulp

Een ongevalsletsel kan ervoor zorgen dat u niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die u vóór het ongeval wel deed. U heeft dan hulp nodig met uw huishuiding.

U kunt hiervoor zelf een hulp in de huishouding zoeken. Dit hoeft geen professional te zijn, maar kan ook een kennis of familielid zijn.

Ongeacht de vraag of u daarvoor daadwerkelijk een vergoeding betaalt, zal de aansprakelijke partij hiervoor een bepaalde vergoeding moeten betalen.

Maakt u hierbij gebruik van de Thuiszorg of een PGB (Persoons Gebonden Budget), dan komt de eigen bijdrage voor vergoeding in aanmerking. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) moet eerst een indicatie opstellen van de benodigde hulp.

3. Verlies aan zelfwerkzaamheid

Soms verliest u door ongevalsletsel uw zelfwerkzaamheid. U bent dan niet meer in staat om klussen in en om het huis te doen die u normaal gesproken zelf zou verrichten. U moet dan hiervoor de hulp van derden inroepen. Dat kan een familielid, kennis of een professioneel bedrijf zijn.

Voorbeelden van dergelijke klussen zijn het schilderen van uw huis, (groot) onderhoud van de tuin of een verbouwing van uw huis. De meerkosten die u voor deze uitbestede klussen maakt, komen voor vergoeding door de tegenpartij in aanmerking.

Naast de werkzaamheden die u in en om het huis deed, kan ook worden gedacht aan werkzaamheden die u verrichtte aan uw auto, uw boot of motor. De kosten voor het inhuren van derden om deze werkzaamheden van u over te nemen worden geclaimd bij de tegenpartij.

4. Inkomensverlies

U kunt door een ongeval arbeidsongeschikt worden en inkomensverlies lijden. Dat kan voor een korte of een lange periode en soms zelfs definitief zijn. Dit kan financieel grote gevolgen hebben.

In sommige gevallen betaalt de werkgever niet het volledige loon door, maar bijvoorbeeld slechts 70%. Ook kan het zo zijn dat u overwerkvergoedingen, onregelmatigheidstoeslagen, studiekosten of bonussen misloopt. Al het inkomen dat u na het ongeval minder verdient is inkomensverlies. Zelfs inkomen dat u nog niet ontvangt: bijvoorbeeld een loonsverhoging na promotie, of na het afronden van een lopende opleiding.

Blijft u langer arbeidsongeschikt, dan vervalt u in de sociale voorzieningen (bijvoorbeeld in de Wet inkomen en arbeid). Ondanks deze voorzieningen gaat u er financieel op achteruit. De WIA betaalt bijvoorbeeld maximaal 75% van het laatstverdiende loon. Als u door het ongeval uw eerdere werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren en een andere baan krijgt, is het mogelijk dat u minder gaat verdienen.

Het verschil aan inkomen (het inkomensverlies) moet door de tegenpartij worden vergoed. Bij het bepalen van het inkomensverlies wordt niet alleen gekeken naar uw inkomen op het moment van ongeval: ook uw carrièremogelijkheden in uw verdere loopbaan tellen mee. Indien u in de situatie zonder ongeval bijvoorbeeld promotie had kunnen maken, dan wordt dit meegenomen in de claim.

Vaak krijgen slachtoffers te horen dat er onvoldoende bewijs voorhanden is om carrièremogelijkheden te bewijzen. Voor ons is dat vaak geen probleem. Wij schakelen meestal gespecialiseerde arbeidsdeskundigen in om een inschatting hiervan te geven, op basis van het complete arbeidsverleden en de persoonlijke indruk die men van het slachtoffer heeft.

Bovendien mag de verzekeraar niet van alles keihard bewijs eisen m.b.t. de inkomensontwikkeling in de situatie zonder het ongeval: juist door dat ongeval kunt u het niet bewijzen. U hebt vaak op meer recht dan u denkt!

5. Schade aan persoonlijke eigendommen

De schade aan persoonlijk eigendommen is een schadepost die vaak direct herleidbaar is aan het ongeval en bij de verzekeraar niet tot discussie leidt. Wanneer u een schadeberekening maakt, houdt u rekening met persoonlijke eigendommen die tijdens het ongeval beschadigd zijn geraakt.

Dit kan een kledingstuk of accessoire zijn, maar ook een laptop of telefoon die u bij zich droeg. U kunt schade aan persoonlijke eigendommen altijd claimen bij de veroorzaker van de schade.

6. Gemis auto van de zaak

Het gemis van een auto van de zaak levert vaak een groot financieel nadeel op. Bij de schadeberekening dient met dit nadeel rekening te worden gehouden.

Er wordt berekend wat u zou moeten betalen voor een eigen auto en met name wat de privé-kilometers gekost zouden hebben bij een eigen auto. Hier is geen algemene richtlijn voor te geven, omdat kosten voor privé-kilometers sterk afhangen van het soort auto dat gereden wordt. De schade kan vaak enorm hoog zijn.

7. Inkomsten uit zwart werk

Het is een algemeen bekend feit dat bijvoorbeeld bouwvakkers en timmerlieden vaak in hun vrije tijd bij anderen klussen verrichten. Ook werk in andere branches als de horeca, schoonmaak of adviessector is niet altijd bij de belastingdienst geregistreerd.

Had u voor het ongeval “zwarte” bijverdiensten of werd een deel van het loon zwart uitbetaald? De rechter in Nederland heeft bepaald dat ook misgelopen “zwarte” inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen.

Deze schade moet door het slachtoffer aannemelijk worden gemaakt. Voor het bewijs van deze schade geldt een gemakkelijke bewijslast.

8. Zelfstandigen

Als bij een zelfstandig ondernemer door een ongeval letselschade ontstaan kan dat grote consequenties hebben. Vaak is dan niet alleen het inkomen, maar ook de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding.

Een ondernemer die door een ongeval bepaalde orders niet kan uitleveren kan belangrijke klanten verliezen. De kosten lopen intussen door.

Als u niet lang arbeidsongeschikt bent, bereikt u soms een oplossing door het inhuren van een tijdelijke hulpkracht. De kosten daarvan zullen worden geclaimd bij de tegenpartij.

Vervolgens zal worden bekeken welke financiële gevolgen er zijn. Deze worden vastgesteld aan de hand van de bedrijfsinformatie zoals de boekhouding en de fiscale administratie (jaarstukken). Ook de toekomstverwachting kunnen aan de hand van die cijfers worden vastgesteld. Ook informatie over brancheontwikkelingen kunnen daarbij worden meegenomen.

Wij schakelen één of meer deskundigen in om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van uw onderneming indien het ongeval niet was gebeurd.

De schade wordt bepaald door een vergelijking te maken tussen de hypothetische situatie zonder ongeval en de situatie na het ongeval.  Omdat het inkomen van zelfstandigen vaak van jaar tot jaar anders is, is een snelle en eenvoudige vergelijking tussen de situatie voor en na het ongeval daarom vaak niet mogelijk.

9. Economische kwetsbaarheid

Wanneer het u lukt om na het ongeval uw baan te behouden, lijkt er op het eerste gezicht geen sprake te zijn van inkomensverlies. Maar soms is het de vraag of dat in de toekomst ook zo blijft.

Misschien verliest u later toch uw baan (ongeacht de reden) en heeft u vanwege het opgelopen letsel een verminderde kans op de arbeidsmarkt. In dat geval is er sprake van economische kwetsbaarheid.

Deze economische kwetsbaarheid wordt vaak in geld gewaardeerd, maar het is ook mogelijk om het toekomstrisico bij afwikkeling van de zaak door middel van een voorbehoud af te dekken.

10. Studievertraging/achterstand

Moet u een jaar overdoen op school als gevolg van een ongeval, of treedt er studievertraging op? U kunt de tegenpartij aansprakelijk stellen voor extra studiekosten (school- of collegegeld, boekengeld, examenkosten en dergelijke).

Door de studievertraging komt u later op de arbeidsmarkt en dus hebt u wel kosten maar minder inkomsten. Deze toekomstige inkomstenderving moet ook worden vergoed. Afhankelijk van het school- of opleidingstype en de duur van de studievertraging krijgt u een vergoeding.

De Letselschaderaad heeft richtlijnen ontwikkeld. De vergoeding kan oplopen tot ongeveer 20.000 euro.

11. Directe kosten

Directe kosten is de meest rechtstreekse schadepost. Het gaat hier om beschadiging van uw zaken, zoals uw voertuig (auto, motor, fiets, etc.), uw kleding en/of andere spullen die u tijdens het ongeval bij u droeg. De meeste directe kosten bestaan dus uit schade aan persoonlijke eigendommen.

12. Toekomstige schade

Na het ongeval kunt u meteen schade lijden, dat heet directe schade. De schade kan ook langer doorlopen in de toekomst of zelfs pas in de toekomst ontstaan of zichtbaar worden. Dat heet toekomstige schade. Het berekenen van toekomstschade is complex, omdat u van tevoren niet weet hoe uw herstel zal verlopen en tegen welke problemen u aan zult lopen.

Toekomstige schadeposten kunnen flink oplopen. De letselschadeadvocaat laat de medische toekomstrisico’s vaststellen door een medisch adviseur en meestal wordt er ook een onafhankelijke arts ingeschakeld. Daarnaast worden vaak ook andere deskundigen ingeschakeld, waaronder bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige.

Als alle uitgangspunten vaststaan, wordt er meestal een rekenbureau ingeschakeld voor de complexe berekening van het inkomensverlies en de pensioenschade. Dit is een ingewikkelde berekening waarbij ook rekening moet worden gehouden met inflatie en de rente die u mogelijk over uw schadevergoeding gaat ontvangen.

13. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname

Bent u na het ongeval opgenomen in een ziekenhuis, dan hebt u recht op een zogenaamde daggeldvergoeding. Dit betreft een vast bedrag per opnamedag.

Ook tijdens een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening, verpleeginrichting of sanatorium hebt u recht op een vaste vergoeding per dag.

De daggeldvergoeding is bedoeld om de kosten van de aanschaf van bed- en ziekenhuiskleding te dekken, alsmede de kosten om het tijdelijke verblijf te veraangenamen.

14. Medische kosten

Indien u medische kosten hebt gemaakt, die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, dan moet de tegenpartij deze kosten vergoeden.

Hierbij kunt u denken aan kosten voor medicatie of behandelingen door een therapeut of psycholoog. Ook de kosten vanwege een eigen risico moeten worden vergoed, tenzij dit in het ongevalsjaar al was opgesoupeerd.

15. Duurdere verzekeringen

Als u letsel heeft opgelopen heeft u hier mogelijk blijvende schade aan overgehouden. Het is mogelijk dat u zich hierdoor moeilijker kunt verzekeren. Een verzekeraar kan u weigeren, of een hogere premie hanteren. Ook kan het nodig zijn dat u uw zorgverzekering uitbreidt vanwege medische behandelingen die u moet blijven ondergaan.

De extra premiekosten van uw verzekeringen kunt u claimen bij de aansprakelijke partij.

16. Uitlaatservice, hovenier of andere hulpkrachten

Letselschade kan een grote impact hebben op uw zelfstandigheid. Door het verlies aan zelfwerkzaamheid is het soms nodig hulp in te schakelen voor taken die u eerder zelf volbracht.

Dit kan gaan om het onderhouden van de tuin, het lappen van uw ramen of het uitlaten van uw hond. De kosten die u hiervoor maakt kunt u verhalen op de tegenpartij.

Ook wanneer u geen professional inschakelt maar hulp inschakelt van vrienden of familie, dan kunt u hiervoor een vergoeding claimen.

17. Administratieve kosten

Om de schadeposten succesvol te claimen, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden.

Bonnetjes, afspraakbevestigingen of ontvangstbewijzen zijn mogelijk bewijsstukken die uw claim versterken. Om dit alles goed te registreren kan het zijn dat u ook extra administratieve kosten maakt: van het aanschaffen van mappen om uw papieren te archiveren, tot de hulp die u hierbij krijgt van bijvoorbeeld een familielid.

Een letselschadeadvocaat kan u helpen met het verzamelen en registreren van bewijs. Een gespecialiseerde advocaat weet welke bewijsstukken er nodig zijn om uw vordering te onderbouwen.

18. Extra telefoon- en portokosten

Het is mogelijk dat u na het ongeval extra telefoon-, porto- en kopiekosten maakt, vanwege het contact met uw letselschadeadvocaat, medici en andere instanties. Wellicht moet u stukken aangetekend verzenden of zelfs persoonlijk afgeven. Ook deze extra kosten moeten door de tegenpartij worden vergoed.

19. Vervoerskosten

De extra vervoerskosten die u als gevolg van een ongeval moet maken, zijn verhaalbaar op de tegenpartij. U kunt hierbij denken aan extra benzine- en parkeerkosten in verband met ziekenhuisbezoeken, of bezoeken aan de huisarts, therapeut of uw letselschadeadvocaat.

Meestal rekenen we met een kilometervergoeding, en is het niet nodig alle benzinebonnen te bewaren. Wel de extra gereden kilometers bijhouden dus!

Het kan zijn dat u vanwege het letsel vaker gebruik moet maken van vervangend vervoer, omdat u niet meer in staat bent om langdurig te lopen of staan en het gewone openbaar vervoer (om die reden) niet adequaat is. Wanneer vaststaat dat u hierdoor vaker bent aangewezen op bijvoorbeeld een taxi, is het redelijk om deze kosten te verhalen op de tegenpartij.

20. Aanpassingen auto

Bepaald letsel kan problemen bij het besturen van een auto met zich meebrengen zodat aanpassingen aan de auto nodig zijn. Zo kan bijvoorbeeld bij rechter voetletsel problemen ontstaan bij het bedienen van het gaspedaal, met name bij lange reisafstanden.

Sommige problemen kunnen met bepaalde aanpassingen worden verholpen, maar wanneer de huidige auto niet functioneel aanpasbaar is bent u misschien wel genoodzaakt om een nieuwe, aangepaste auto te kopen. In sommige gevallen kunt u de tegenpartij aansprakelijk houden voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

21. Kosten zonder nut

Kosten zonder nut zijn kosten die u voor het ongeval al had gemaakt, maar waar als gevolg van het ongeval geen plezier of nut tegenover heeft gestaan.

Hierbij kan worden gedacht aan een abonnement voor de sportschool of tickets voor een concert dat u als gevolg van het ongeval niet kunt bezoeken. Maar ook doorlopende woonkosten tijdens een langdurige ziekenhuisopname vallen hieronder. Bijvoorbeeld de huur, het telefoonabonnement en de periodieke energienota’s.

Het kan lastig zijn om uw kosten zonder nut in kaart te brengen, omdat dit soms onverwachte schadeposten zijn. Een letselschade expert kan u helpen met het in kaart brengen van uw schadeposten.

22. Kosten in verband met verblijf thuis

Doordat u mindervalide bent en, in verhouding tot valide personen, veel meer tijd in huis doorbrengt, worden ook meer kosten gemaakt.

Dat is met name het geval bij een periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Er kan worden gedacht aan extra elektriciteits-, gas- en waterkosten, maar ook aan extra voedselkosten, tussendoortjes en extra telefoonkosten. Deze schade kan exact worden berekend, maar in de praktijk wordt hiervoor een bepaald jaarbedrag aangehouden.

23. Hulpmiddelen

Na een ongeval moet u soms uw huis aanpassen. Ook kan het zo zijn dat u bepaalde hulpmiddelen moet aanschaffen. Hiervoor zijn overheidsvoorzieningen, maar deze zijn vaak niet adequaat. Een vergoeding voor hulpmiddelen moet u bij uw gemeente aanvragen. De regelgeving verschilt per gemeente en vaak kost het veel tijd en moeite om een aanvraag te laten goedkeuren.

Kosten die niet worden vergoed door de overheid, zullen worden geclaimd bij de tegenpartij.

24. Verhuiskosten

Het kan zijn dat de huidige woning vanwege het ongevalsletsel ongeschikt is geworden. Soms kan dit met bepaalde aanpassingen worden verholpen, maar wanneer de woning niet functioneel aanpasbaar is bent u misschien wel genoodzaakt om te verhuizen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u in een bovenwoning woont in een pand zonder lift en als gevolg van beenletsel niet meer kunt traplopen.

Wanneer vaststaat dat u vanwege het letsel niet meer in de huidige woning kunt blijven wonen, kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de verhuis- en herinrichtingskosten.

Als u gaat verhuizen van een etagewoning naar een bungalow, dan kunnen extra grond- en bouwkosten worden gevorderd. De tegenpartij zou als verweer kunnen stellen dat er sprake is van een vermogensvermeerdering. Als dat zo is, dan is er geen sprake van schade. In dat geval zouden alleen de extra financieringskosten kunnen worden geclaimd.

25. Extra slijtage

Bepaald letsel kan versnelde slijtage met zich meebrengen, bijvoorbeeld kledingslijtage wanneer u een prothese moet dragen of gebruik maakt van loopkrukken. Bij been- of voetletsel kan er bovendien sprake zijn van versnelde slijtage van het schoeisel.

De kosten voor de aanschaf van extra kleding en schoeisel moet door de tegenpartij worden vergoed.

26. Duurdere vakantie

Wanneer er sprake is van zwaar letsel, kan een slachtoffer genoodzaakt zijn om extra kosten te maken voor een aangepaste vakantie, ten opzichte van een normale vakantie. Wanneer dit wordt doorberekend naar de toekomst, kan er sprake zijn van een aanzienlijke schade. In sommige gevallen kunnen de extra kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

27. WAO/WIA voorbehoud en belastinggarantie

Vaak worden zaken geregeld op basis van de uitkering die het slachtoffer heeft ten tijde van de afwikkeling van de zaak. De wederpartij is in principe verplicht om u het recht te geven dat u op de zaak kunt terugkomen als u uw uitkering in de toekomst kwijtraakt.

De schadevergoeding wordt netto uitgekeerd. U bent dus geen belasting verschuldigd over de schade-uitkering. Bij afronding van de letselschadezaak is het zorgvuldig om naar een belastinggarantie te vragen. Deze kan worden ingeroepen indien de Belastingdienst bijvoorbeeld een fout maakt door toch een aanslag op te leggen.

28. Kosten van rechtsbijstand

De advocaatkosten en/of rechtsbijstand kosten vormen onderdeel van uw schade. Wanneer u geen ongeval was overkomen, had u ook geen advocaat hoeven inschakelen en had u kosten kunnen besparen. Daarom is in de wet bepaald dat de redelijke kosten van rechtsbijstand moeten worden vergoed door de tegenpartij, als de aansprakelijkheid én het verband tussen de schade en het ongeval vaststaat.

29. Wettelijke rente

De wettelijke rente wordt door de overheid vastgesteld op een vast percentage.

De wettelijke rente moet door de tegenpartij worden betaald over de schadevergoeding vanaf de datum dat deze schade werd geleden. Dit is meestal de ongevalsdatum. Bijvoorbeeld bij een autoschade: op het moment van de aanrijding is de auto in waarde gedaald.

In sommige gevallen mag de verzekeraar uitgaan van de datum dat de rekening moet worden betaald. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de huur van een auto; de rekening voor de autohuur komt wanneer de auto weer wordt ingeleverd.

30. Andere schadeposten

Al het nadeel, alle extra kosten en uitgaven, alle gemiste inkomsten (loon, zwart werk, bonussen, winstderving, etc.), kortom: alle schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Wij zijn meesters in het benoemen van die schadeposten.

Samen met u stellen wij een schadestaat of schaderapport op, om alles bij de tegenpartij te kunnen claimen. Inclusief advocaatkosten. U hebt immers volgens de wet recht op volledige schadeloosstelling.

Hebt u letselschade opgelopen en wilt u een schadevergoeding eisen? Of wilt u een ander probleem aan ons voorleggen? Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.