Wat is letselschade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u daardoor letsel oploopt kan dit uw leven dramatisch veranderen. U kunt lichamelijke of geestelijke schade oplopen. Dat noemen we letselschade. Ook als u ziek bent geworden door uw werk of slachtoffer bent van een medische fout, kunt u letselschade oplopen.

Als het letsel is ontstaan door iemand anders, kunt u deze schade verhalen op degene die hiervoor aansprakelijk is en heeft u recht op een maximale letselschadevergoeding.

Welke soorten letselschade zijn er?

Letselschade kunt u door allerlei omstandigheden oplopen, bijvoorbeeld door een ongeluk in het verkeer of op uw werk, een medische fout, een hondenbeet of een whiplash. In veel gevallen heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Een overzicht van veelvoorkomende soorten letselschade:

Hoe krijgt u een letselschadevergoeding?

U kunt tot vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadevergoeding opeisen. Bij verkeersongevallen is deze termijn drie jaar.

Eerst moet worden onderzocht of er iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor uw letsel. Meestal is de tegenpartij voor aansprakelijkheid verzekerd en handelt de verzekeraar uw letselschade af.

Onder de letselschadevergoeding vallen alle kosten die u door het letsel maakt. Het totale bedrag dat wordt uitgekeerd, is per geval verschillend en afhankelijk van de ernst van uw letsel, het verloop van uw herstel, de gevolgen op uw werk of in het huishouden, de gemaakte kosten enzovoort.

Onderbouw uw letselschade zo goed mogelijk met bijvoorbeeld verklaringen van artsen, nota’s van medische kosten en hulpmiddelen, kilometeroverzichten enzovoort.

Hoe krijgt u een voorschot?

Als de aansprakelijkheid is erkend, moet de verzekeraar voorschotten betalen op uw uiteindelijke schade, totdat uw volledige schade is vergoed.

Met de voorschotten voorkomt de verzekeraar dat u in de financiële problemen komt. Als u een voorschot gaat claimen, heeft u bewijsstukken nodig voor de gemaakte kosten, uitgaven, gemiste inkomsten enzovoort.

Smartengeld

Naast een letselschadevergoeding voor de materiële schade, heeft u ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade zoals geestelijke en emotionele schade.

Voorbeelden van immateriële schade:

De aard en de ernst van uw letsel bepalen de hoogte van het smartengeld. Maar ook bijvoorbeeld uw leeftijd of de aard van de aansprakelijkheid kunnen meetellen.

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, wordt uw zaak vergeleken met andere zaken. Uitspraken van rechters hierover zijn gebundeld in de Smartengeldgids.

Hoe wordt letselschade berekend?

‘Hoe kan ik mijn letselschade berekenen? En op welke letselschadevergoeding heb ik recht?’ Slachtoffers vragen zich dit vaak af.

De hoogte van de letselschadevergoeding wordt berekend op basis van uw letsel en specifieke situatie.

Veel voorkomende schadeposten zijn:

Een advocaat kan u helpen met het opstellen van alle schadeposten die voor een vergoeding in aanmerking komen.

Bekijk hier een overzicht met 30 mogelijke schadeposten »

Letselschade advocaat in gesprek met clienten

Letselschade claimen

Als de aansprakelijkheid is erkend, heeft u recht op voorschotten op de uiteindelijke schade, totdat de volledige schade is vergoed.

Medisch adviseur

Elke zaak is anders, ook medisch gezien. Om uw letsel zo goed mogelijk vast te stellen, schakelt uw letselschade advocaat een medisch adviseur in. Deze beoordeelt uw medisch dossier en stelt medische adviezen op.

De medisch adviseur houdt met alles rekening, zoals bijvoorbeeld met versnelde slijtage, een toekomstige operatie, een kunstgewricht enzovoort.

Bij complex letsel schakelt de medisch adviseur medisch specialisten in.

Externe experts

Uw claim wordt pas toegewezen als u uw schade heeft onderbouwd met bewijzen. Voor het verzamelen van het bewijs kan een externe expert worden ingeschakeld.

Een externe expert is bijvoorbeeld een ongevallenanalist die de ware toedracht vaststelt als dit moeilijk te achterhalen is. Een ongevallenanalist kan samen met de tegenpartij worden ingeschakeld, maar ook eenzijdig.

Ook kan een expertisearts worden ingeschakeld. Dit is een onafhankelijke arts die meestal samen met de verzekeraar wordt ingeschakeld om uw letsel en eventuele toekomstrisico’s vast te stellen. De uitslag van het expertiseonderzoek is voor beide partijen bindend en geeft vaak veel duidelijkheid wanneer er discussie is over het letsel.

Om de schade vast te stellen en te onderbouwen kan een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld die bijvoorbeeld uw huishoudelijke hulpbehoefte vaststelt of schetst hoe uw loopbaan was verlopen als u geen letsel had gehad.

Een ergotherapeut kan onderzoeken of u bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen in de woning nodig heeft.

Er kan schade voor u ontstaan als u achteruit gaat in inkomen, en zo ook bijvoorbeeld pensioenschade oploopt. Ook kan extra schade ontstaan doordat u bepaalde toeslagen kwijtraakt (bijvoorbeeld huurtoeslag) op het moment dat u een schadevergoeding ontvangt en dus over vermogen komt te beschikken. Zulke berekeningen zijn vaak erg complex, en daarvoor kan een gespecialiseerd rekenbureau worden ingeschakeld.

Externe deskundigen beschikken over uitgebreide kennis en ervaring en houden met alles rekening. De aansprakelijke partij moet de kosten van de externe experts vergoeden.

Re-integratietraject

Als u door het letsel niet kunt werken, is de verzekeraar verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen die u helpt bij de re-integratie.

De arbeidsdeskundige onderzoekt of u uw eigen werk weer kunt doen, eventueel met aanpassingen of bepaalde hulpmiddelen. Als dit niet mogelijk is dan zoekt de arbeidsdeskundige samen met u naar ander passend werk, waarbij hij rekening houdt met uw capaciteiten en wensen.

De aansprakelijke verzekeraar moet de kosten van de arbeidsdeskundige vergoeden.

Hoe lang duurt uw letselschadezaak?

Het is niet precies te zeggen hoe lang uw zaak zal gaan duren. Een complexe zaak neemt natuurlijk meer tijd in beslag dan een eenvoudigere zaak waarin minder schadeposten aan de orde komen.

De gemiddelde duur van een letselschadezaak ligt tussen de één en drie jaar.

Tijdens de letselschadezaak heeft u recht op voorschotten voor de geleden schade, zoals gemaakte (medische) kosten en inkomstenverlies. Bovendien moet de verzekeraar wettelijke rente betalen over de schadevergoeding vanaf de datum dat u de schade heeft geleden.

Bijna alle verzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij het Verbond voor Verzekeraars en moeten zich houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragsregels moeten ervoor zorgen dat een letselschadezaak harmonieus wordt opgelost.

Hoe verloopt een schaderegelingstraject?

1. Minnelijke oplossing

De meeste letselschadezaken worden minnelijk, oftewel buiten de rechter om, opgelost.

Uw letselschade advocaat voert regelmatig gesprekken met de verzekeraar, stelt schaderapporten op en onderhandelt over uw schade. Het is gebruikelijk dat er een schade-expert van de verzekeraar bij u thuis komt om de schade te bespreken en een indruk te krijgen van uw situatie.

De verzekeraar heeft veel informatie nodig om uw schade vast te stellen. Het gaat niet alleen om informatie over het ongeval en uw letsel, ook moet duidelijk worden hoe uw situatie zonder het ongeval was geweest. Misschien stond u op het punt om promotie te maken of zelf uw woning te verbouwen. De verzekeraar moet daar rekening mee houden. Er moet namelijk een vergelijking worden gemaakt tussen uw situatie na het ongeval en de situatie zoals die zonder het ongeval was geweest.

2. Mediation

Als de zaak niet binnen drie jaar is afgehandeld dan heeft u volgens de Letselschaderaad recht op mediation.

Bij mediation gaan partijen met een mediator erbij praten over een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. In de meeste gevallen is de mediation geschikt om de letselschadezaak weer op de rails te krijgen of om een regeling te bereiken.

3. Procedure bij de rechter

Als de mediation niet tot een oplossing leidt, dan kan uw letselschade advocaat een procedure opstarten bij de rechter. De aansprakelijke partij moet de proceskosten betalen of vergoeden.

Begeleiding bij letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen kunt u het beste een advocaat inschakelen om u te laten begeleiden. Een letselschade advocaat komt op voor uw belangen en zorgt er allereerst voor dat de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent.

Het komt vaak voor dat een tegenpartij onder zijn aansprakelijkheid probeert uit te komen. Uw advocaat kent de wet en weet hoe wordt bepaald of iemand aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid is erkend dan moet de tegenpartij uw schade vergoeden.

Door de schade zo goed mogelijk in kaart te brengen en te onderbouwen zorgt uw advocaat voor een maximale schadevergoeding.

De volgende advocaten van Joosten Advocaten B.V. zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten als letselschade advocaat Utrecht:

De volgende advocaten van Joosten Advocaten B.V. zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten als letselschade advocaat Amsterdam:

Wie betaalt de advocaatkosten?

In de wet staat dat de aansprakelijke partij de redelijke advocaatkosten van het slachtoffer moet vergoeden.

De redelijkheid van de kosten hangt af van de omvang van de schade, de ernst van het letsel en de complexiteit van de zaak. Als later blijkt dat uw letsel minder ernstig is dan verwacht, kan de tegenpartij niet alsnog onder de advocaatkosten uitkomen.

Omdat de advocaatkosten worden vergoed door de aansprakelijke partij is het inschakelen van een letselschade advocaat voor slachtoffers vrijwel altijd kosteloos.

Neem contact op

Laat uw arbeidsrechtelijke zorgen aan ons over. Neem nu contact op met Joosten Advocaten. We zijn er om u te helpen.

Daarnaast hebben we gekwalificeerde arbeidsrechtadvocaten:

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.