Werkgever leest zakelijke e-mails werknemer, geen inbreuk privacy

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

De situatie
Werknemer werkt bij een groothandel voor camping- en vrijetijdsproducten. Ook zijn vader werkt bij dit bedrijf. Het bedrijf heeft voor de vader een ontslagaanvraag ingediend.

De werkgever heeft bij de werknemer aangegeven hoe er met relaties en leveranciers gecommuniceerd moet worden over de ontslagaanvraag van zijn vader. Omdat de werkgever er niet op vertrouwt dat de werknemer zich aan deze afspraken gaat houden, leest zij enkele zakelijke e-mails die door werknemer aan klanten en relaties zijn verstuurd.

In een aantal van deze e-mails laat de werknemer zich niet positief uit over zijn werkgever. Dit is reden voor de werkgever om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Motivatie werknemer
De werknemer vindt dat zijn privacy is geschonden omdat de werkgever zijn e-mails heeft gelezen. Hij vindt dat hij gewaarschuwd had moeten worden dat zijn e-mails door de werkgever gelezen zouden kunnen worden.

Motivatie rechter
Op grond van rechtspraak van het Europees hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn e-mailberichten van een werknemer, zelfs al zijn ze vanaf de werkplek verstuurd, beschermd op basis van artikel 9 EVRM (privacy bescherming).

De werkgever mag op grond van rechtspraak van het EHRM alleen berichten controleren als:

  • dit is kenbaar gemaakt aan de werknemer (of kenbaar had kunnen zijn),

en

  • als er een gerechtvaardigd doel is om de berichten te controleren

en

  •  als is voldaan aan de proportionaliteitseis.

In dit geval was het controleren van de e-mailberichten niet vastgelegd in een reglement of beding. Dit betekent volgens de kantonrechter echter niet dat de werkgever de e-mailberichten helemaal niet zou mogen controleren. Wel gelden er dan extra eisen ten aanzien van de proportionaliteitseis en of het doel gerechtvaardigd is.

Bij de werkgever bestonden verdenkingen van misstanden waar meerdere werknemers bij betrokken waren. Het controleren van e-mailberichten was daarom noodzakelijk. Het gaat hier om zakelijke berichten. Werknemers mogen volgens de rechter verwachten dat een werkgever dergelijke zakelijke berichten zou kunnen controleren.

Uitspraak
De kantonrechter oordeelt daarom dat de werkgever een gerechtvaardigd doel had om de zakelijke berichten van de werknemer te controleren. Het middel is ook proportioneel omdat er geen ander, minder belastend, middel voorhanden was om de werknemer te controleren. Er is dus in dit geval geen sprake van inbreuk op de privacy.

Wel is, door alles wat er is voorgevallen, de arbeidsverhouding zodanig verstoord dat een voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet tot de mogelijkheden behoort. De werknemer krijgt een (beperkte) ontslagvergoeding mee.

Heeft u vragen of bevindt u zich ook in een ontslagsituatie, neem dan contact met ons op.