Een bedrijfsongeval tijdens een uitje: wie is aansprakelijk?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Veel bedrijven organiseren bedrijfsuitjes voor hun medewerkers. Het bevordert de werksfeer en kan bijdragen aan het motiveren van medewerkers. Maar een ongeval zit in een klein hoekje, ook tijdens een bedrijfsuitje.

Ook al verwacht je het niet: in sommige gevallen kun je jouw werkgever aansprakelijk stellen voor schade die je hebt geleden tijdens een bedrijfsuitje.

Bedrijfsaansprakelijkheid volgens het BW

Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek geldt voor een werkgever een werkgeversaansprakelijkheid.

Lid 1 van dit artikel houdt in dat:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Lid 2 houdt in dat:

De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Het komt erop neer dat de werkgever een grote mate van verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar werknemer. De werkgever moet aantonen dat de geleden schade niet te wijten valt, bijvoorbeeld door te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan.

De werkgever is dus verantwoordelijk voor het risico dat een activiteit met zich meebrengt. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor het geven van duidelijke instructies.

Als artikel 7:658 niet opgaat, kan de werknemer beroep doen op artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk goed werkgeverschap. Anders dan bij werkgeversaansprakelijkheid moet de werknemer aan kunnen tonen dat de werkgever in goed werkgeverschap heeft verzuimd en nalatig is geweest. 

Valt een bedrijfsuitje onder werkzaamheden?

De wetten die eerder genoemd zijn slaan op de werkzaamheden die de werknemer uitvoert. In deze wetten wordt niks gezegd over aansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje.

Of het uitje onder werkzaamheden valt is afhankelijk is van factoren zoals in welke mate het bedrijfsuitje verplicht was, welke maatregelen er genomen zijn en hoe het is georganiseerd. We lichten een aantal factoren toe.

Vrijwillig of verplicht bedrijfsuitje?

Een werkgever kan aansprakelijk gesteld worden als er schade geleden wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor een bedrijfsuitje is het dus belangrijk om te bepalen of deze bij de werkzaamheden van de werknemer horen, bijvoorbeeld omdat het bedrijfsuitje verplicht was.

In het verleden is dit verschillend beoordeeld door de rechter.

In 2009 is er een uitspraak geweest van de rechter over een zaak waarbij een werkneemster letsel opliep tijdens een bedrijfsuitje. De werkneemster was namelijk op een rodeostier gaan zitten en had zichzelf bezeerd. De rechter oordeelde dat er geen band was tussen de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid van de werkgever: het bedrijfsuitje was namelijk niet verplicht, afwezigheid leidde ook niet tot consequenties voor haar positie en als zij ook maar enige vorm van sociale druk voelde, was ze alsnog niet verplicht om op de rodeostier plaats te nemen.

In 2012 oordeelde een rechter echter anders. Tijdens een personeelsdag van Randstad liep een medewerker letselschade op tijdens een speedboottocht. De eigenaar van speedboot waar de medewerker op zat werd verrast door de hoge golven, waardoor meerdere werknemers tegen elkaar aan zijn gebotst. Een medewerker liep hierdoor blijvend letsel aan de nek op en stelde Randstad hiervoor aansprakelijk.

Randstad gaf hierbij aan dat het niet verplicht was voor werknemers om deel te nemen aan het bedrijfsuitje. De rechter ging hier niet mee akkoord: door de toonzetting van de berichten die geplaatst waren op het intranet werd er impliciet uitgegaan an de deelname van alle medewerkers en de personeelsdag had als doel om elkaar onderling beter te leren kennen met als resultaat een betere samenwerking.

Meer weten over de aansprakelijkheid van Randstad in deze zaak? Lees ons blog hierover.

Wie organiseert het uitje?

Nog een belangrijk aspect van de aansprakelijkheid bij schade tijdens een bedrijfsuitje is wie het uitje heeft georganiseerd. Sommige organisaties regelen namelijk zelf hun bedrijfsactiviteiten, maar andere organisaties besteden dit uit aan een evenementenorganisatie.

Over het algemeen geldt wel dat de werkgever een zorgplicht heeft, ook al worden activiteiten uitbesteed. Ook in het geval van Randstad, dat de speedboottocht liet organiseren door een evenementenbureau, beoordeelde de rechter dat Randstad onzorgvuldig was omgegaan met de veiligheid van de medewerkers. Het evenementenbureau communiceerde namelijk duidelijk dat er een speedboottocht georganiseerd werd en Randstad ging hier nadrukkelijk zelf mee akkoord, terwijl Randstad hier zelf het risico van in kon schatten.

Artikel 6:170 BW: Onrechtmatige daad

Een bedrijf kan ook besluiten om zelf een bedrijfsuitje te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een etentje, een boottocht of aan karten. Tijdens een bedrijfsuitje kan het ook voorkomen dat een werknemer letselschade oploopt, bijvoorbeeld door toedoen van een collega. In dat geval kan de werknemer zich beroepen op artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek: onrechtmatige daad. Hierin staat opgenomen dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor het toedoen van een ondergeschikte, in dit geval van een andere werknemer.

Werkgever aansprakelijk stellen

Uw werkgever aansprakelijk stellen voor letsel dat u heeft opgelopen tijdens werktijd heeft het risico op een verstoorde werkrelatie. We kunnen ons goed voorstellen dat u dit wil voorkomen en wellicht geen schade wil verhalen. We raden u aan dit toch te doen.

Een arbeidsrechtspecialist van Joosten Advocaten zal contact opnemen met de verzekeraar van uw werkgever, zodat het contact buiten uw werkgever en u om loopt.

Neem contact op met een arbeidsrechtadvocaat

Heeft u juridische ondersteuning nodig bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Of bent u als werkgever aansprakelijk gesteld door uw werknemer en bent u het hier niet mee eens? De arbeidsrechtadvocaten van Joosten Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Wij helpen u graag.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.